Τοπικό Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας

Εγχείρημα Συνεργατικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Όργανα λειτουργίας και συντονισμού:

Γενική Συνέλευση (ΓΣ)
Διαρκής Συνέλευση Συντονισμού (ΔΣΣ)
Συντονιστής και αναπληρωτής
Υπεύθυνος συστήματος συναλλαγών
Ταμίας
Γραμματεία
Θεματικές ομάδες εργασίας

Αρμοδιότητες και λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης

• Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Δικτύου, χαράζει τη στρατηγική του Δικτύου και θέτει τους κανόνες για τη λειτουργία του
• Συμπληρώνει ή τροποποιεί το Καταστατικό του Δικτύου και τον παρόντα Κανονισμό
• Εγκρίνει τον ετήσιο απολογισμό και προγραμματισμό δράσης του επόμενου έτους
• Αποφασίζει για τις χρεώσεις των λογαριασμών των μελών
• Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα κάθε φορά με την προϋπόθεση ότι κάθε μέλος του Δικτύου θα πρέπει να ειδοποιείται μέσω διαδικτύου ή με άλλο πρόσφορο τρόπο για την διεξαγωγή της συνέλευσης τουλάχιστον 14 μέρες πριν.
• Τα θέματα προς έγκριση από τη ΓΣ μαζί με τις εισηγήσεις τους θα πρέπει να έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δικτύου τουλάχιστον 7 μέρες πριν την πραγματοποίηση της ΓΣ. ώστε να έχουν τεθεί σε διαβούλευση και να έχει προηγηθεί σχετικός διάλογος.
Στο τέλος της περιόδου ανάρτησης τα μέλη ενημερώνονται ξανά μέσω διαδικτύου ή με άλλο πρόσφορο τρόπο για τα θέματα που θα συζητηθούν στην συνέλευση.
• Θέματα τα οποία έρχονται στη ΓΣ μετά την προθεσμία των 7 ημερών θα έρχονται μόνο για ενημέρωση χωρίς τη δυνατότητα λήψης απόφασης.
• Οι αποφάσεις παίρνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση. Όταν υπάρχουν αντίθετες απόψεις για ένα συγκεκριμένο θέμα η απόφαση θα λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.
• Οι αποφάσεις καταγράφονται από γραμματέα και αναρτώνται στο διαδίκτυο.
• Η ΓΣ πραγματοποιείται με απόφαση της ΔΣΣ όταν υπάρχουν θέματα για συζήτηση ή με αίτημα του 1/3 των ενεργοποιημένων μελών του Δικτύου, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.
• Η ΓΣ μπορεί να γίνεται σε μορφή ημερήσιας εκδήλωσης με φαγητό, εργαστήρια, θεματικές συζητήσεις και άλλες δραστηριότητες. Τα μέλη του δικτύου χωρίζονται στις διάφορες θεματικές-ομάδες, αξιολογούν το έργο που έχει προηγηθεί και κάνουν προτάσεις για βελτιώσεις ή αλλαγές. Στη ΓΣ αξιολογείται η δράση των ομάδων και δίνεται η κατεύθυνση, το γενικότερο περιεχόμενο των δράσεων και αποφασίζεται η παραπέρα πορεία.
• Η ΓΣ ορίζει το συντονιστή και τον αναπληρωτή.

Αρμοδιότητες και λειτουργία της Διαρκούς Συνέλευσης Συντονισμού

1. Συνεδριάζει σε εβδομαδιαία βάση και αποτελείται από όλα τα μέλη του Δικτύου που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή ισότιμα με δικαίωμα ψήφου. Στις συνεδριάσεις συμμετέχουν και τα μέλη των ομάδων εργασίας. Τα θέματα της συνεδρίασης θα πρέπει να έχουν αναρτηθεί στο βήμα διαλόγου του Δικτύου και να αποσταλούν στα μέλη τουλάχιστον 3 μέρες πριν την πραγματοποίηση της. Όλα τα μέλη μπορούν να θέτουν θέματα για συζήτηση, ή να επαναφέρουν θέματα για τα οποία έχουν ληφθεί αποφάσεις.
2. Στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη γενική συνέλευση ορίζεται ο γραμματέας ο ταμίας και ο υπεύθυνος του προγράμματος συναλλαγών.
3. Υλοποιεί τη στρατηγική και τις κατευθύνσεις τις γενικής συνέλευσης
4. Παίρνει πρωτοβουλίες και αποφασίζει για όλα τα τρέχοντα θέματα στα πλαίσια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των Αρχών του Δικτύου όπως περιγράφονται στο καταστατικό του.
5. Έχει την ευθύνη λειτουργίας του διαδικτυακού συστήματος συναλλαγών
6. Αποφασίσει για προμήθειες, για το κόστος, αλλά και για σύναψη συμφωνιών με συνεργάτες και μέλη που θα απασχοληθούν σε κοινωφελή εργασία και σε θέσεις για την υποστήριξη της γραμματείας και άλλων ομάδων εργασίας.
7. Οι αποφάσεις για την δημιουργία ομάδων, κοινωφελή εργασία και σύναψη συμφωνιών με φορείς παίρνονται με ομοφωνία. Εφόσον δεν υπάρχει ομοφωνία, για το θέμα θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.
8. Εκπονεί το ετήσιο σχέδιο δράσης και τον απολογισμό
9. Διασφαλίζει τη διαφάνεια, με δημοσίευση όλων των αποφάσεων και πράξεων της στο διαδίκτυο
10. Η διάρκεια θητείας των οργάνων της ΔΣΣ είναι ένας χρόνος

Αρμοδιότητες του Συντονιστή

1. Υλοποιεί τις αποφάσεις της ΓΣ και της ΔΣΣ
2. Η θητεία του είναι ετήσια και μπορεί να επαναληφθεί όχι περισσότερες από μια φορά στη σειρά.
3. Ετοιμάζει και αποστέλλει την ημερήσια διάταξη στα μέλη της ΔΣΣ
4. Συντονίζει τις συνεδριάσεις της ΔΣΣ
5. Συνεργάζεται με τους επικεφαλείς και τα μέλη των ομάδων εργασίας
6. Συνεργάζεται με τα όργανα της ΔΣΣ
7. Ετοιμάζει τον ετήσιο απολογισμό δράσης και τον ετήσιο σχεδιασμό και τον θέτει υπόψη της ΔΣΣ και στη συνέχεια υπόψη της ΓΣ
8. Γενικά έχει την εποπτεία και την ευθύνη για την καλή λειτουργία του Δικτύου
9. Εκπροσωπεί το Δίκτυο προς Τρίτους. Με απόφαση της ΔΣΣ μπορούν να οριστούν και άλλα μέλη με συγκεκριμένα καθήκοντα εκπροσώπησης
10.Ο Συντονιστής παρέχει τις υπηρεσίες του εθελοντικά και δεν μπορεί να αμείβεται από το Δίκτυο με ΤΕΜ

Αρμοδιότητες υπευθύνου συστήματος συναλλαγών

1. Μεριμνά για την καλή λειτουργία του συστήματος συναλλαγών
2. Ενημερώνει τη ΔΣΣ και τη ΓΣ με στατιστικά στοιχεία για την κίνηση των συναλλαγών , τον αριθμό των μελών και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία
3. Μεριμνά για την ασφάλεια των συναλλαγών και ενημερώνει σχετικά το συντονιστή και τη ΔΣΣ
4. Χειρίζεται το σύστημα συναλλαγών και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του βήματος διαλόγου
5. Έχει την ευθύνη για την ανάρτηση ανακοινώσεων και αποφάσεων της ΔΣΣ και της ΓΣ

Αρμοδιότητες ταμία

1. Κρατάει στοιχεία για όλες τις συναλλαγές του Δικτύου σε ευρώ και ΤΕΜ
2. Μεριμνά για την ανάρτηση κάθε συναλλαγής στο διαδίκτυο
3. Εισηγείται και να ενημερώνει τα μέλη της ΔΣΣ και της ΓΣ σχετικά

Αρμοδιότητες γραμματείας

1. Κρατάει πρακτικά στη διάρκεια των συναντήσεων της ΔΣΣ και στη συνέχεια μεριμνά για την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο
2. Αποστέλλει την ημερήσια διάταξη της ΔΣΣ και της ΓΣ όπως προβλέπεται στα μέλη
3. Μεριμνά για τους φακέλους με τα στοιχεία των μελών και την ασφαλή τους κράτηση
4. Επιμελείται κάθε επικοινωνίας με τα μέλη και μεριμνά η πληροφόρηση να φτάνει σε όλους

Αρμοδιότητες θεματικών ομάδων

1. Αναλαμβάνουν συγκεκριμένο έργο μετά από συμφωνία της ΓΣ ή της ΔΣΣ.
2. Κάθε ΘΟ αποτελείται από τουλάχιστον 3 μέλη.
3. Οι ΘΟ ορίζουν μεταξύ των μελών τους τον υπεύθυνο
4. Η δράση και το αντικείμενο των ΘΟ κινούνται μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων της ΓΣ
5. Τα μέλη των θεματικών ομάδων μπορεί να αμείβονται για συγκεκριμένο αντικείμενο και μέσα σε ένα πλαίσιο εποπτείας που θα αποφασίζεται κάθε φορά από τη διαρκή συνέλευση.